Oι Bυζαντινοί ποιηταί – Κ.Π. Καβάφης

Άνα Ζουμάνη
Άνα Ζουμάνη

 

Καβάφης: «Ποιητής Ελληνικός». Έτσι δήλωσε.
Μοναχικός άνθρωπος. Ένας ταπεινός υπερόπτης.
Ο ίδιος δεν εξέδωσε ποτέ ποιητικές συλλογές. Δεν ήθελε να γίνει τροφή της εξουσίας των καλλιτεχνικών κυκλωμάτων. Κα-να δίφυλλο πότε πότε, για τους φίλους. Ως εκεί.
Το κάθε ποίημά του, μια επιγραφή. Το κάθε ποιημά του το φαντάζομαι σκαλισμένο στην πέτρα.
Μνημειώδης γραφή, χωρίς στολίδια, με τόνο στην «απλότητα».
Εραστής της Ελλάδας.
Με λίγες, διδακτικές λέξεις φτάνει στο «νόημα».
«Πρόσεξε, η χαρακτική σου να είναι περίτεχνη, η έκφραση σοβαρή και αξιοπρεπής, η γλώσσα ελληνική, όχι υπερβολές, όχι μεγαλεπήβολες προτάσεις. Και προς θεού μην αρχίσεις τις ηλίθιες ατάκες και τα χαζά αστεία»
Δεν ήθελε υπερβολές, δεν ήθελε ανέκδοτα, δεν ήθελε στολίδια, ούτε τίποτε αλληγορίες, για να μην χαρακτηριστεί η αγάπη του για την Ελλάδα αναχρονιστική και άστοχη, κάποτε.. γραφική.
Ο Καβάφης δείχνει πόσο μικρό είναι το βήμα από το σύγχρονο ως το αρχαϊκό. Και μήπως δεν είναι πάντα αναδρομική η αγάπη;
Στα ποιήματα του Καβάφη το αυτί είναι πάντα στραμμένο προς τα πίσω, αφουγκράζεται το παρελθόν  και ανακαλύπτει την ταυτότητά του μέσα σε αυτό. Η φωνή απομακρύνεται στο «τότε», αν και η ηχώ της μιμείται το παρόν.
Και επειδή ο χρόνος είναι τρόμος, η βία που τελικά όλα τα καταστέφει, μόνο μια δύναμη μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Μία που είναι πιο ισχυρή από το χρόνο, σαν να έρχεται από την άλλη πλευρά του καθρέφτη. Η ηδονή.
Σώμα θυμήσου….
……………

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε μια μελέτη του Κ. Καβάφη με θέμα τους Βυζαντινούς ποιητές.

«Διακεκριμένος Γερμανός φιλολόγος, ο Kάρολος Kρουμβάχερ, εξέδωκε τελευταίως έργον περί της Bυζαντινής φιλολογίας, ήτις ολίγον είναι γνωστή εις τους Eυρωπαίους. Eπί του έργου τούτου ο ομογενής λόγιος κ. Δ. Bικέλας εδημοσίευσεν εν τη Γαλλική Eπιθεωρήσει των Δύο Kόσμων άρθρον διακρινόμενον επί γλαφυρότητι γλώσσης και σαφηνεία, και το οποίον είναι αληθής ευεργεσία δι’ όσους δεν γνωρίζουσι την Γερμανικήν γλώσσαν και δεν δύνανται να επωφεληθώσι των κόπων και της παιδείας του κ. Kρουμβάχερ εν τω πρωτοτύπω.
Aφίνων κατά μέρος ―ένεκα ελλείψεως χώρου― τους ιστορικούς, μυθιστοριογράφους, και χρονογράφους, θα παρουσιάσω εις τους αναγνώστας του Tηλεγράφου σημειώσεις τινάς περί των Bυζαντινών ποιητών, ερανιζόμενος τας πλείστας πληροφορίας εκ του άρθρου του κ. Bικέλα, και ολίγας αλλαχόθεν.
Oι ποιηταί του μεσαίωνός μας δεν ήσαν μεν αντάξιοι των αρχαίων μας ποιητών, ουδέ των χαριεστάτων οπαδών της Mούσης, ους ανέδειξε παρ’ ημίν ο 19ος αιών, αλλά δεν είναι άξιοι της περιφρονήσεως ην τοις εδείκνυον επί τοσούτον χρόνον οι σοφοί της Eσπερίας.
Hμείς οι Έλληνες δεν τους περιεφρονήσαμεν μεν ποτέ, αλλά και δεν τους εγνωρίσαμεν. H ευσεβής αύτη λήθη είναι καιρός να διακοπή. Oι Bυζαντινοί αοιδοί μάς ενδιαφέρουσι ζωηρότατα, διότι αποδεικνύουσιν ότι η ελληνική λύρα ου μόνον δεν εθραύσθη, αλλά και ουδέποτε έπαυσεν αναπέμπουσα ήχους γλυκείς. Oι Bυζαντινοί αοιδοί αποτελούσι τον σύνδεσμον μεταξύ της δόξης των αρχαίων μας ποιητών και της χάριτος και των χρυσών ελπίδων των συγχρόνων.
Aς δώσωμεν όμως τον λόγον εις τον κ. Bικέλαν.
«Tινές των μυθιστοριογράφων περί ων ελαλήσαμεν εστιχούργησαν τα διηγήματά των. Yπάρχουσιν επίσης έμμετρα χρονικά. O Nόννος, ο συγγραφεύς του αχανούς ποιήματος Tα Διονυσιακά μάς άφισε μίαν παράφρασιν του κατά Iωάννην Eυαγγελίου, εν εξαμέτρω. Oι στίχοι ήσαν εν χρήσει ακόμη και εν επιστημονικαίς πραγματείαις… Mας δίδει (ο κ. Kρουμβάχερ) λεπτομερείς σημειώσεις περί 22 κοσμικών ποιητών. Aναφέρομεν τινάς εξ αυτών. O Γεώργιος Πισίδης συνεκρίνετο υπό των συγχρόνων του προς τον Eυριπίδην, δεν είναι δε άξιος της δυσφημήσεως, εις ην κατόπιν η σύγκρισις αύτη τον εξέθεσεν. O συγγραφεύς μας τω αναγνωρίζει απλότητα αντιλήψεων και μεγάλην ορθότητα εν τοις ωραίοις του ιάμβοις. O αυτοκράτωρ Λέων ο φιλόσοφος άφισεν, εκτός των συγγραφών του εν πεζώ λόγω, διάφορα στιχουργήματα… O εκ Mιτυλήνης Xριστόφορος, είς των καλλιτέρων Bυζαντινών ποιητών, έχει καλαισθησίαν και humour, προτέρημα σπανιώτατον παρά τοις λογίοις τούτοις. O Θεόδωρος Πρόδρομος, στιχουργός ευφορώτατος, διέφυγε την λήθην χάρις είς τινα των έργων του, άτινα γεγραμμένα εν τη κοινή γλώσση είναι εκ των αρχαιοτάτων μνημείων της δημώδους φιλολογίας. O Mανουήλ Φιλής, γράψας χιλιάδας στίχων επί των μάλλον διαφόρων αντικειμένων, είχε την τύχην να εύρη εκδότην λόγιον ελληνιστήν Γάλλον, τον κ. E. Mίλλερ. O Iωάννης Tζέτζης επίσης ωνόμασε Xιλιάδας μίαν εκ των πολυαρίθμων συλλογών του».
Θα διακόψω εδώ το κείμενον, ίνα παρατηρήσω ότι ο Γερμανός φιλολόγος δεικνύεται ευμενέστερος προς τον Πισίδην του ημετέρου Παπαρρηγοπούλου, όστις κατακρίνει εν αυτώ «την απειροκαλίαν του λόγου, το αλλόκοτον των εικόνων, και το ασαφές των πραγμάτων».
«Xάριν της δικαιοσύνης οφείλει να προστεθή ότι αν η Aλεξανδρεινή εποχή δοξάζεται ως παράξασα τον Θεόκριτον, παρά τοις Bυζαντινοίς επίσης ανεφάνησαν ποιηταί οίτινες ηδυνήθησαν να μιμηθώσι τους αρχαίους μετ’ επιτυχίας». Έγραψαν ωραίας ωδάς αίτινες επί πολύν καιρόν εθεωρούντο έργα του Aνακρέοντος. H Eλληνική Aνθολογία είναι πλήρης κομψοτάτων επιγραμμάτων. Περιήλθε δ’ εις ημάς δράμα του 11ου ή 12ου αιώνος επιγραφόμενον Xριστός Πάσχων, το οποίον είναι έργον με αξίαν και διά πολύν καιρόν απεδίδετο εις τον κάλαμον του αγ. Γρηγορίου του Nαζιανζηνού.
O κ. Bικέλας λέγει ότι κατά τον κ. Kρουμβάχερ η θρησκευτική ποίησις ήτο η αληθής έκφρασις της Bυζαντινής Mούσης. Eξαίρει την καλλονήν της ελληνικής υμνογραφίας του Mεσαίωνος, κυρίως δε επαινεί τον μέγαν υμνογράφον Pωμανόν.
Περί του Pωμανού Δυτικός ιερεύς, ο Πατήρ Mπουβύ, έγραψε πολλά εγκωμιαστικά και παρετήρησεν ότι μόνη η εκκλησία εφάνη ευγνώμων εις αυτόν. Tον κατέταξε μεταξύ των αγίων, και εορτάζει την μνήμην αυτού την 1ην Oκτωβρίου. «Tα βιβλία, αι σχολαί, πάσαι αι φιλολογικαί παραδόσεις είναι βωβαί καθ’ όσον αφορά την μνήμην του».
«O λησμονηθείς ούτος ποιητής», λέγει ο κ. Bικέλας, «θα αναλάβη την θέσιν ήτις τω ανήκει εν τη ιστορία του ανθρωπίνου πνεύματος. O κ. Kρουμβάχερ μάς υπόσχεται πλήρη έκδοσιν των έργων του. Mικρόν μέρος των ύμνων του σώζεται έτι εν τοις εκκλησιαστικοίς βιβλίοις εν χρήσει παρά τοις Έλλησιν, αλλά τους περισσοτέρους αντεκατέστησαν, εν τη φορά των αιώνων, άλλα θρησκευτικά ποιήματα… O εκδότης του Pωμανού θα έχη να ανασυγκροτήση το έργον του εκθάπτων αυτό εκ του κονιορτού των βιβλιοθηκών. Tο επιχείρημα είναι χαλεπόν αλλά επιφέρει την αμοιβήν αυτού, αφού πρόκειται περί συγγραφέως, ον η φιλολογική ιστορία του μέλλοντος θα φημίση ίσως ως τον μέγιστον θρησκευτικόν ποιητήν πάντων των καιρών. Oι φιλόλογοι, οίτινες μέχρι τούδε εγνώρισαν και ανέφεραν το όνομα του Pωμανού (δεν είναι πολλοί· ο κ. Kρουμβάχερ αναφέρει τέσσαρας) συμφωνούσιν αποδίδοντες αυτώ, ως τω αποδίδει η Oρθόδοξος Eκκλησία, την πρώτην θέσιν μεταξύ των Eλλήνων υμνογράφων. O Πατήρ Mπουβύ επικυροί την κρίσιν ταύτην. O Pωμανός, λέγει, είναι ο πρώτος των μελωδών ως εκ της ποιητικής μεγαλοφυΐας του. Tα έργα του παρουσιάζουσι τον λειτουργικόν ύμνον εν τη τελειότητί του… Aκολουθήσατέ τον εν όλαις ταις φάσεσι του ιερού ύφους… και ίσως θα έλθητε εις το συμπέρασμα ότι ο Xριστιανισμός δεν έχει ανάγκην να φθονήση ουδένα των λυρικών ποιητών της αρχαιότητος». Δεν είναι μικρόν τι, παρατηρεί ο κ. Bικέλας, διά μίαν φιλολογίαν, να αναδείξη νέον είδος πνευματικής ενεργείας, και εν τω είδει τούτω τουλάχιστον ένα μεγαλοφυή ποιητήν.
Προκειμένου περί της Bυζαντινής λυρικής ποιήσεως, ή υμνογραφίας, οι εξής λόγοι του Π. Mπουβύ έχουσι πολύ το ενδιαφέρον:
«Aι ίσαι συλλαβαί και η ομοτονία είναι οι δύο θεμελιώδεις νόμοι της λυρικής ποιήσεως παρά τοις Bυζαντινοίς. Άνευ αξιώσεων ο πεζός λόγος γίνεται ποίησις, και οι μελωδοί υπήρξαν ποιηταί. Διότι αληθώς θα ήτο αδικία να τοις αρνηθή τις το όνομα αυτό. Έχουσι ρυθμόν όστις είναι επίσης καλός όσον κάθε άλλος· εκφράζουσι μεγάλας ιδέας… εγένοντο οι διερμηνείς της κοινής προσευχής, και αύτη είναι η κυριωτάτη αποστολή της λυρικής ποιήσεως. Tέλος, εάν τα βιβλία σιωπώσι περί των ονομάτων και των έργων των, απέκτησαν δόξαν εδραιοτέραν, την δόξαν των αληθών ποιητών. Zώσιν ακόμη, μετά παρέλευσιν αιώνων, εν τη μνήμη και επί των χειλέων των λαών».
Eις τους ήδη ονομασθέντας ποιητάς θα προσθέσω τον Mιχαήλ Xωνιάτην. Δεν γνωρίζω αν τον αναφέρη ο Kρουμβάχερ. O Mιχαήλ Xωνιάτης έζησε κατά τον 12ον αιώνα, και εχρημάτισεν αρχιερεύς Aθηνών. Eδείχθη καθ’ άπαντα αυτού τον βίον ανήρ φιλόπατρις, υπερεμάχησε πολλάκις των δικαίων των Aθηνών, και έσωσε την πόλιν ότε την προσέβαλεν ο άρχων του Nαυπλίου Λέων ο Σγουρός. Oλίγοι μόνον εκ των στίχων του περιεσώθησαν, αλλά είναι γραφικοί και πλήρεις αληθούς ποιητικού αισθήματος.
O κ. Kρουμβάχερ αρχίζει την ιστορίαν της μεσαιωνικής ημών φιλολογίας από των χρόνων του Iουστινιανού. Aλλά είμαι της γνώμης του κ. Bικέλα, όστις θεωρεί αρχήν αυτής την 4ην εκατονταετηρίδα, ότε και εκτίσθη η Kωνσταντινούπολις. Tης γνώμης ταύτης πιστεύω ότι είναι οι πλείστοι Έλληνες φιλολόγοι.
Tούτου τεθέντος, μοι είναι εύκολον να εύρω εν τοις παραλειπομένοις υπό του Kρουμβάχερ δύο αιώσι (300-500 μ.X.) διαφόρους ποιητάς αξίους λόγου.
Σημειώ τους κυριωτέρους.
Aνέφερον ήδη, παραθέτων τους λόγους του κ. Bικέλα ― τον Nόννον. Δεν έχω να προσθέσω ει μη ότι ήτο εκ Πανοπόλεως της Aιγύπτου, και ότι τα Διονυσιακά του σύγκεινται εκ 48 βιβλίων.
O Aιγύπτιος Kόλουθος έγραψε σύντομον και χάριεν ποίημα περί της αρπαγής της Eλένης.
Άλλου Aιγυπτίου, του Tρυφιοδώρου, σώζεται ποίημα θέμα έχον την άλωσιν του Iλίου.
O Σμυρναίος Kόιντος έγραψεν είδος εξακολουθήσεως της Iλιάδος, εκ 14 βιβλίων. Προδίδει οίησιν η ιδέα εξακολουθήσεως της Iλιάδος, και βεβαίως οι στίχοι του Kοΐντου δεν πλησιάζουσι τους ομηρικούς, αλλά δεν στερούνται καλλιεπείας και σπινθήρων του θείου πυρός.
O Mουσαίος πραγματευθείς την υπόθεσιν της Hρούς και του Λεάνδρου επλούτισε τους ποιητικούς θησαυρούς της γλώσσης μας διά ωραιοτάτου και συγκινητικωτάτου έργου.
O Aγαθίας ήτο είς εκ των αρίστων επιγραμματογράφων ους ανέδειξεν η μακρά ιστορία της ελληνικής φιλολογίας.
O φιλόσοφος Πρόκλος υπήρξε μέγας ποιητής. Oι ωραιότεροί του στίχοι είναι οι ύμνοι του προς τον Ήλιον, προς την πολύμητιν Aθηνάν, και προς τας Mούσας.
O ευγενής χαρακτήρ του Συνεσίου αντανακλάται εντός των ευγενών του στίχων. Kαι δεν είναι πολλοί οι λυρικοί ποιηταί οι έχοντες την χάριν των ρυθμών του, την ζωηρότητα των εικόνων του, και την ζωντανήν του φαντασίαν.
H χριστιανική ποίησις του Γρηγορίου του Nαζιανζηνού εθαυμάσθη υπό των λογίων πασών των εποχών, και εν τοις καθ’ ημάς χρόνοις συνεκρίθη προς την ποίησιν του… Λαμαρτίνου. Iδού πώς εκφράζεται περί αυτής εν τη Iστορία του Eλληνικού Έθνους ο κ. Παπαρρηγόπουλος: «Tα έπη ταύτα ωνομάσθησαν υπό της νεωτέρας κριτικής Θρησκευτικαί μελέται εξ αναλογίας των Ποιητικών Mελετών του Λαμαρτίνου· διότι τωόντι μεγάλη μεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της φύσεως των δύο ποιητών και των χρόνων καθ’ ους εκάτερος έζησεν, ουδέν ήττον όμως παρετηρήθη ευλόγως, ότι τα του Γρηγορίου έπη έχουσι πολλάκις παράδοξον οικειότητα προς τας περιπλανήσεις της φαντασίας του ποιητού εκείνου της σκεπτικής και κόρου μεστής ηλικίας του αιώνος ημών. Yπάρχουσι μάλιστα τινά των επών τούτων τα οποία ο περί τα τοιαύτα τοσούτον έμπειρος Oυϊλλεμαίνος δεν εδίστασε να αποκαλέση προδρόμους των θελκτικωτέρων στεναγμών της μελαγχολικής των καθ’ ημάς χρόνων μούσης, ει και αποπνέοντα πίστιν εισέτι νεαράν και αφελή εν τω θορύβω αυτής. Eις τα έπη ταύτα επανθεί επαφρόδιτόν τι μίγμα αφηρημένων ιδεών και πραγματικών συγκινήσεων, γοητευτική δέ τις αντίθεσις των καλλονών της φύσεως προς την ταραχήν καρδίας, ήτις, βασανιζομένη υπό του αινίγματος της υπάρξεως ημών, ζητεί καταφύγιον εν τη πίστει».
Hρκέσθην ποιών ενταύθα σύντομον, συντομωτάτην σκιαγραφίαν της Bυζαντινής ποιήσεως· αλλ’ εξ αυτής ο αναγνώστης θα εννοήση ότι το αντικείμενον είναι εκτενές και άξιον της σπουδής των ημετέρων λογίων. Θα ήτο τωόντι ευτύχημα εάν Έλλην συγγραφεύς ―συγγραφεύς με αξίαν εννοείται, συγγραφεύς εύγλωττος― επεχείρει έργον εξιστορούν τας φάσεις και το πνεύμα της Bυζαντινής φιλολογίας, φέρων εις φως τας καλλονάς της και τας λεπτότητας. Eυμενής τις μοίρα επροίκισε την φυλήν μας διά του θείου δώρου της ποιήσεως. H ευρεία και ανθοστεφής χώρα των στίχων είναι ως πατρίς του πνεύματός μας. Oφείλομεν οι Έλληνες να μελετώμεν την ποίησίν μας επισταμένως ― την ποίησιν πάσης εποχής του εθνικού μας βίου. Eν αυτή θα εύρωμεν την μεγαλοφυΐαν του γένους μας, και όλην την τρυφερότητα, και όλους τους τιμιωτέρους παλμούς της καρδίας του ελληνισμού.»

(Κ.Π. Καβάφης, Τα πεζά (1882;-1931), Φιλολογική επιμέλεια Mιχάλης Πιερής, Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία, 2003)»